Exhibition views2011 / markolampisuo.fi / Kallo Works